1
1389/6/3 چهارشنبه مدیر کل امور شعب بانک ملی استان   سید احمد طاهری
 
سمت  مدیر کل امور شعب بانک ملی استان زنجان
 
تلفن محل كار  33770300
دورنگار  33770278
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

^