1389/6/3 چهارشنبه مدیر امور شعب بانک ملت استان زنج  علی اکبر صابریان
 
سمت  مدیر امورشعب بانک ملت استان زنجان
 
تلفن محل كار  33361877
دورنگار  33361885
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

^