1
1389/6/3 چهارشنبه   سعید محمدی دوست
 
سمت  مدیر امور شعب بانک سپه استان زنجان
 
تلفن محل كار  33329615
دورنگار  33338996
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس علوم بانکی از دانشکده امور اقتصادی و دارایی
سوابق كاري 
- متصدی امور بانکی -تهران - کفیل دایره درجه 4 -تهران - کفیل معاونت شعبه درجه 4 -تهران - معاون شعبه درجه 2 -تهران - رئیس شعبه درجه 3 -تهران - رئیس شعبه درجه 2-تهران - رئیس شعبه درجه 1 -تهران - معاون منطقه درجه 2-سمنان - مدیریت منطقه درجه 2-لرستان - مدیریت منطقه درجه 2-زنجان
 

 
امتیاز دهی
 
 

^