11
1389/6/3 چهارشنبه   علی اصغر علمدار
 
سمت  مدیر امورشعب بانک تجارت استان زنجان
 
تلفن محل كار  33322061
دورنگار  33322060
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

^