1389/6/3 چهارشنبه   مسعود مهیمی
 
سمت  مدیرامورشعب بانک رفاه استان زنجان
 
تلفن محل كار  33780601
دورنگار  33783714
 
 
سوابق تحصيلي 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

^