1
1389/6/3 چهارشنبه   دکتر جواد صمدی
 
سمت  مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان زنجان
 
تلفن محل كار  33770199
دورنگار  33770218
 
 
 
سوابق كاري 
مهارت ها 

فايلها
نيکخواه.jpg 20.862 KB
 
امتیاز دهی
 
 

^