1389/6/3 چهارشنبه   کمال سهلی
 
سمت  رئیس بانک صنعت و معدن استان زنجان
 
تلفن محل كار  33328071
دورنگار  33328076
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس
سوابق كاري 
- رئیس بانک صنعت و معدن استان زنجان
 

 
امتیاز دهی
 
 

^