عزت شوکتی
1393/9/1 شنبه   یدا... عزت شوکتی
محل كار  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
سمت  معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان
نشاني  زنجان -خیابان خرمشهر-چهارراه مقدم -اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
تلفن محل كار  024-33774564-33031113
دورنگار  024-33774772
 
 
سوابق تحصيلي 
فوق لیسانس مدیریت
سوابق كاري 
ذیحساب دستگاههای اجرایی معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان زنجان
 

 
امتیاز دهی
 
 

^