تماس با ما
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس پست الکترونیکی
جناب آقای ابوالفضل عباسچیان نماینده وزیر و مدیرکل 02433779001 zanjan@mefa.gov.ir
جناب آقای یدالله عزت شوکتی معاون نظارت مالی و رئیس
خزانه معین استان
02433031113
zanjan@mefa.gov.ir
جناب آقای فیروز عبادی احد بیگ معاون توسعه مدیریت و منابع
02433031119
zanjan@mefa.gov.ir
جناب آقای غفور حمیدی معاون اقتصادی 02433031118 zanjan@mefa.gov.ir
جناب آقای محمد حسین بهرامزاده مسئول حراست
02433787040
zanjan@mefa.gov.ir
سرکار خانم فریبا ابوطالبی دبیرخانه
024330331127
zanjan@mefa.gov.ir
جناب آقای مجتبی ایازی تلفنخانه
02433031110
zanjan@mefa.gov.ir
جناب آقای ابراهیم پناهی انفورماتیک
02433031218
zanjan@mefa.gov.ir
سرکار خانم سمیرا سلطانی روابط عمومی
02433031151
zanjan@mefa.gov.ir


شماره نمابر
: 02433779003
نشانی: ازنجان - خیابان خرمشهر  -اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ،
کدپستی4515813141
آدرس پست الکترونیکی:zanjan@mefa.gov.ir
پایگاه اطلاع رسانی سروش: https://ble.im/shoramefa
وب سایت : zn.mefa.gov.ir

1
^