پیوندها

یدا... عزت شوکتی
  • یدا... عزت شوکتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان
فیروز عبادی احد بگ
غفور حمیدی
  • غفور حمیدی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان معاون اقتصادی
^