پیوندها

اتاق فکر استان

به منظور هم فکری، هم‌افزایی و بهره گیری از نظرات، تجارب و ایده های مختلف در حوزه های اقتصادی، زیر بنایی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، با هدف به كارگيري از عقل و خردجمعي اتاق فکر استان تشکیل شده است . این اتاق آماده دریافت عناوین مسائل و مشکلات استان در قالب فرم پایش مسائل در حوزه فعالیت اتاق فکر می باشد. همچنین هر گونه پیشنهاد، ایده و یا راه حل رفع مسایل استان در قالب فرم ثبت مالکیت معنوی نیز قابل انعکاس به دبیرخانه اتاق فکر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان می باشد.

ردیف عنوان دانلود
1 فرم پایش مسائل دانلود
2 فرم ثبت مالکیت معنوی دانلود
^