شناسنامه و فرم ها خدمات
 
ردیف شناسه خدمت عنوان خدمت شناسنامه خدمت شماره تماس خدمات دهنده بسترخدمت فرم ها
1 10011145000 حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي   شناسنامه  33031190    
2 10011158000 نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحسابان دستگاههاي اجرايي   شناسنامه      
3 10011157000 صدور انواع مجوزهاي مرتبط با خودروهاي دستگاههاي دولتي

شناسه زیر خدمت

 عنوان زیر خدمت

 شناسنامه شماره تماس خدمات دهنده بستر خدمت فرم ها
10011157001 3-1صدور مجوز تغيير مالكيت خودروهاي دولتي شناسنامه  33031175
10011157002 3-2صدور مجوز حذف خودروهاي اسقاط شده دولتي شناسنامه   33031175  

دانلود فرم استاندارد سازی دستگاه محلی

دانلود فرم کمیسیون ماده 2 

10011157003 3-3صدور مجوز كميسيون خريد، فروش و انتقال خودروهاي دولتي شناسنامه   33031175  
10011157004 3-4صدور سند فروش خودروهاي دولتي شناسنامه  33031175  
10011157005 3-5صدور مجوز تعويض پلاك خودروهاي دولتي شناسنامه   33031175  
4 10011132000 توزيع انواع اوراق بهادار و قبوض كنترله  شناسنامه  33031183  
5 10011147000 رسيدگي و صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل  شناسنامه  33031192    
6 10011144000 بررسي درخواست دادن مهلت و يا تقسيط بدهي اشخاص به دستگاههاي اجرايي  شناسنامه  33031190    
7 10011140000 مشاركت در تخصيص اعتبار و ابلاغ آن  شناسنامه  33031227    
8 10011153000 تهيه صورتحساب عملكرد بودجه اي سالانه كل كشور و اصلاحيه آن  شناسنامه  33031178    
9 10011139000 پرداخت حقوق كاركنان دولت  شناسنامه  33031161    فرم درخواست وجه حقوق
10 10011138000 پرداخت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي  شناسنامه  33031168   فرم تملک دارایی های سرمایه ای 
11 10011156000 پرداخت اعتبارات هزينه اي(ساير)  شناسنامه  33031166    درخواست وجه
12 10011146000 دريافت و پرداخت سپرده دستگاههاي اجرايي  شناسنامه  33031170    
13 10011155000 اعمال حساب درآمد و صدور تاييديه درآمد   شناسنامه  33031160    فرم تایید در آمد
14 10011137000 دریافت درآمد اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی   شناسنامه  33031176    درخواست وجه اختصاصی
15 10011149000 استرداد وجوه اشتباه واريزي   شناسنامه  33031160-33031176   فرم اشتباه واریزی
^