شناسنامه و فرم ها خدمات
 
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت نوع خدمت نام سامانه / نرم افزار آدرس سامانه بستر ارتباطی شناسنامه خدمت
1 حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي  10011145000 غیر الکترونیکی سامانه مدیریت بدهی های  http://10.140.1.97
http://192.168.23.111
MPLS
Dolat Network
دانلود
2 نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحسابان دستگاههاي اجرايي 10011158000 غیر الکترونیکی -   - دانلود
3 صدور انواع مجوز های خودروهای دولتی 10011157000 الکترونیکی سامانه جامع امور خودروهای دولتی http://10.140.1.61 MPLS دانلود
4 صدور انواع گواهی های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاه های اجرایی 10011130000 الکترونیکی سامانه اموال دستگاه های اجرایی (سادا) http://sada.mefa.ir
http://10.140.1.51
Internet
MPLS
دانلود
5 سفارش چاپ و توزيع انواع اوراق بهادار و قبوض كنترله 10011132000 الکترونیکی سامانه اوراق بهادار http://10.140.1.181 MPLS دانلود
6 رسيدگي و صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل 10011147000 الکترونیکی نرم افزار دیون بلامحل - LAN دانلود
7 بررسي درخواست دادن مهلت و يا تقسيط بدهي اشخاص به
دستگاههاي اجرايي
10011144000 غیر الکترونیکی - - - دانلود
8 كنترل و نظارت قانوني اعتبارات مصوب و تخصيص يافته و ورود
اطلاعات،نگهداري و ابلاغ تخصيص اعتبار
10011140000 الکترونیکی سامانه نظارت بر اجرای بودجه (سناب) http://10.140.1.67 MPLS دانلود
9 تعيين تكليف علي الحساب و پيش پرداخت هاي سنواتي فاقد
(و ياناقص)اسناد و مدارك
10011154000 غیر الکترونیکی - - - دانلود
10 تدوين استانداردها، دستورالعمل ها و رويه هاي حسابداري بخش عمومي
و پاسخگويي به استعلامات 
10011141000 غیر الکترونیکی پایگاه اطلاع رسانی ذیحسابان استان زنجان http://khzanjan.blogfa.com/ Internet دانلود
11 تهيه و ارایه صورتحساب عملكرد بودجه اي سالانه كل كشور و اصلاحيه آن 10011153000 الکترونیکی سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی (سناما) http://10.140.1.73
http://192.168.23.111
MPLS
Dolat Network
دانلود
12 پرداخت حقوق كاركنان دولت 10011139000 الکترونیکی نرم افزار حقوق - سامانه بانکواره (Banklet) http://10.140.1.40 MPLS  دانلود
13 پرداخت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 10011138000 الکترونیکی نرم افزار اعتبارات عمرانی - سامانه بانکواره (Banklet) http://10.140.1.40 MPLS دانلود
14 پرداخت اعتبارات هزينه اي(ساير) 10011156000 الکترونیکی نرم افزار اعتبارات هزینه ای - سامانه بانکواره (Banklet) http://10.140.1.40 MPLS دانلود
15 دريافت و پرداخت سپرده دستگاههاي اجرايي 10011146000 الکترونیکی نرم افزار سپرده - سامانه بانکواره (Banklet) http://10.140.1.40 MPLS دانلود
16 اعمال حساب درآمد و صدور تاييديه درآمد 10011155000 الکترونیکی نرم افزار درآمد عمومی - LAN  دانلود
17 دريافت درآمدهاي اختصاصي و پرداخت اعتبارات اختصاصي
دستگاههاي اجرايي
10011137000 الکترونیکی نرم افزار درآمد اختصاصی - LAN دانلود
18 پرداخت حق الکشف کالا وارز و استرداد وجوه اشتباه واريزي  10011149000 غیر الکترونیکی - - - دانلود
19 بازرسي و رسیدگی به شکایات ناشی از عملکرد دستگاه ها 10011133000 غیر الکترونیکی - - - دانلود
20 تسهیل و ساماندهی فرایند صدور مجوز کسب و کار 10011143000 الکترونیکی پنجره واحد سرمایه گذاری استان زنجان http://sw.zn-mefa.ir Internet  دانلود
21 افتتاح و انسداد حساب و تغییر امضای حسابهای دولتی - الکترونیکی نرم افزار افتتاح و انسداد حساب های دولتی - LAN دانلود
22 تاییدیه مانده وجوه چکهای بین راهی و وجوه نامشخص - غیر الکترونیکی نرم افزار وجوه نا مشخص - LAN دانلود
23 پرداخت  وجوه درآمد خانه های سازمانی
(جابجایی مبالغ درآمد خانه های سازمانی)و
صدور تاییدیه درآمد خانه های سازمانی
- الکترونیکی نرم افزار درآمد اختصاصی - LAN دانلود
24 دریافت و رسیدگی به صورتحسابهای اموال
منقول دستگاههای اجرایی
- الکترونیکی نرم افزار اموال منقول - LAN دانلود
25 حسابرسی  اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای
سرمایه ای دستگاههای اجرایی استان
- غیر الکترونیکی سامانه مدیریت بدهی های http://10.140.1.97
http://192.168.23.111
MPLS
Dolat Network
دانلود 
^