پیوندها

چشم انداز اداره کل
11
ماموریت و چشم انداز اداره کل

خط مشي كيفيت اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان زنجان

مبتنی بر استاندارد ISO9001-2008

شماره شناسهMQ0901

چشم انداز:

پيشرو در تسهيل دريافت و پرداخت وجوه دولتي و ارتقاء انضباط مالي دستگاههاي اجرايي استان زنجان با رعايت قوانين و مقررات در سطح كشور؛ داراي نقش محوري در تصميم سازي و تصميم گيري هاي اقتصادي استان؛ برخوردار از جايگاه مناسب در بين 3 استان برتر كشور در جذب سرمايه گذاري خارجي

ماموريت:

ما به عنوان يك دستگاه حاكميتي براين باوريم كه براي تحقق انضباط و سلامت مالي و نيز توسعه پايدار اقتصادي استان زنجان؛ رعايت اصول و ارزش هاي زير ضروري است:

 1. توجه به سرمايه هاي انساني به عنوان منبع اصلي رشد سازماني و ارتقاي سطح علمي، فني و حرفه اي، رفاهي و ايمني آن ها
 2. رعايت كامل كليه قوانين و مقررات مالي، محاسباتي، اقتصادي و سرمايه گذاري به منظور تحقق عدالت، انصاف و انضباط سازماني و فراسازماني
 3. تضمين كيفيت خدمات ارايه شده
 4. رعايت و اجراي كليه استانداردها، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي
 5. مشاركت تمامي كاركنان و تقويت كارتيمي در بهبود مستمر كيفيت ارايه خدمات
 6. پايبندي كليه كاركنان به اخلاق حرفه اي و رفتار شهروندي سازماني و منشور اخلاقي مصوب شده
بيشتر

خط مشي كيفيت اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان زنجان

مبتنی بر استاندارد ISO9001-2008

شماره شناسهMQ0901

چشم انداز:

پيشرو در تسهيل دريافت و پرداخت وجوه دولتي و ارتقاء انضباط مالي دستگاههاي اجرايي استان زنجان با رعايت قوانين و مقررات در سطح كشور؛ داراي نقش محوري در تصميم سازي و تصميم گيري هاي اقتصادي استان؛ برخوردار از جايگاه مناسب در بين 3 استان برتر كشور در جذب سرمايه گذاري خارجي

ماموريت:

ما به عنوان يك دستگاه حاكميتي براين باوريم كه براي تحقق انضباط و سلامت مالي و نيز توسعه پايدار اقتصادي استان زنجان؛ رعايت اصول و ارزش هاي زير ضروري است:

 1. توجه به سرمايه هاي انساني به عنوان منبع اصلي رشد سازماني و ارتقاي سطح علمي، فني و حرفه اي، رفاهي و ايمني آن ها
 2. رعايت كامل كليه قوانين و مقررات مالي، محاسباتي، اقتصادي و سرمايه گذاري به منظور تحقق عدالت، انصاف و انضباط سازماني و فراسازماني
 3. تضمين كيفيت خدمات ارايه شده
 4. رعايت و اجراي كليه استانداردها، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي
 5. مشاركت تمامي كاركنان و تقويت كارتيمي در بهبود مستمر كيفيت ارايه خدمات
 6. پايبندي كليه كاركنان به اخلاق حرفه اي و رفتار شهروندي سازماني و منشور اخلاقي مصوب شده
^