پیوندها

نظام پیشنهاد وراهبردهای مشارکت
- تعریف واژگان:
الف) پیشنهاد: هر نوع نظر، فکر و راهکاری که بتواند وضعیت موجود را آسان تر، سریع تر، صحیح تر، ارزان تر، ایمن تر و مطلوب تر کند.
ب) پیشنهاد کمی: اجرای آن سبب افزایش بهره وری، بهبود فضای کار، افزایش رضایت مردم و کارکنان و مانند اینها می شود و قابلیت اندازه گیری حداقل در یک بازه زمانی یکساله را دارا باشد.
ج) پیشنهاد کیفی: اجرای آن سبب اجرای برنامه های مطلوب تحول اداری، افزایش بهره وری، بهبود فضای کار، تمرکززدائی، بهبود ساختار سازمانی، صرفه جویی در منابع، بهبود ارائه خدمات و افزایش رضایت مندی مردم و کارکنان و مانند اینها می شود و قابلیت اندازه گیری و محاسبه ریالی را ندارد.

2- نکات لازم در خصوص ارائه پیشنهاد:
الف) پیشنهادهای مخدوش، تکراری و پذیرفته شده در ادوار قبلی که فرد پیشنهاد دهنده و یا افراد دیگر در مجموعه اداره کل یاواحدهای تابعه یا فردی غیز از همکار  به نحوی از انحاء از مزایای آن بهره مند شده باشند، مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
ب) با توجه به اینکه کلیه پیشنهادهای ارائه شده می بایست از قابلیت اجرائی بهره مند باشند و موارد دارای فاقد این امتیاز مورد پذیرش قرار نمی گیرد، لذا لازم است پیشنهاد دهنده محترم قبل از ارائه پیشنهاد در خصوص میزان و نحوه اجرایی بودن آن از طریق واحدهای مربوطه در  اداره کل بررسی های لازم را معمول نماید.
ج) پیشنهادهای کیفی می بایست متضمن میزان تاثیر آنها در اجرای مطلوب و بهنگام برنامه های ذکرشده در بند 1-ج باشد و پیشنهادهای کمی نیز علاوه بر اینکه لازم است موجبات کسب منافع مالی مورد انتظار برای دستگاه را فراهم نماید، منابع ریالی آن نیز باید در یک دوره یکساله قابل محاسبه و اندازه گیری باشد.
3- نحوی ارسال پشنهاد:
الف) همکاران اداره کل از طریق نرم افزار یک پارچه فرم جام از زیر سیسنم نظام پیشنهاده ها
ب)همکاران واحد های تابعه یا افراد غیر  سازمانی از طریق دانلود فرم ذیل و بعد از پر کردن فرم آن را به ادرس ایمیل zanjan@mefa.gov.ir یا به روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ارسال فرمایند.
4-مشارکت راهبردی دستگاه
این اداره کل کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.

5--زمینه های پیشنهاد  و راهبردی مشارکت
الف)در خصوص قوانین و مقررات
ب)بهبود فراینده ها
ج)بهروری در استفاده از منابع سازمانی

فرم ارائه پیشنهاد      دانلود
 
^