پیوندها

اهداف و وظایف

اهداف سازماني:

  1. بهره وري(كارايي و اثربخشي) در فرآيندهاي تمركز درآمدهاي وصولي و  پرداخت اعتبارات دستگاههاي اجرايي استان زنجان
  2. نظارت بر امور مالي، محاسباتي و اموال دولتي دستگاههاي اجرايي استان
  3. افزايش سهم سرمايه گذاري خارجي در رشد اقتصادي استان با تسهيل و تسريع فرآيندهاي مربوطه
  4. -اجراي مطلوب برنامه هاي مالي و اقتصادي دولت و وزارت متبوع در استان
  5. ارتقاي نقش اداره كل در تصميم سازي و تصميم گيري هاي اقتصادي استان با مطالعات و پژوهش هاي كاربردي اقتصادي
  6. استفاده بهينه از منابع و ظرفيت هاي اداره كل
  7. تعالي فرآيند مديريت سرمايه هاي انساني

مدیرکل سازمان، بعنوان مدیریت ارشد سازمان خود را مکلف و موظف به هدایت، رهبری و تعهدی آشکار و قوی در سازمان برای جاری سازی الزامات یاد شده و حصول اطمینان از اینکه این تعهد، تضمینی را برای تامین منابع مورد نیاز برای توسعه، اجرا و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت ،دستیابی به اهداف استراتژیک و خط مشی سازمان ایجاد می‌نماید.

بيشتر
^