پیوندها

تاریخچه اداره کل
آشنایی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
تا قـبل از تشکـیل وزارت اموراقتصادی وداراییدر استانها واحد سازمانی با عنموان پیشکار دارایی وظایف را انجام میداد و تحت عنوان پیشکار دارایی وجود داشته اند که پس از تصویب مجلس شورای ملی ازابتدای سال 1354تا1380ادارات پیشـکاری به اداره کل اموراقتصادی ودارایی استانها تغییر نام داد و درسال 1380به موجب ماده(3)آیین نامه اجرایی بند الف ماده 59قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی،اجتماعی وفـرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره27133/ 239135ھ هیـات محـترم وزیران، سـازمان امـور مـالیـاتی کشور دارای شخصیت حقوقی مستقل و بودجه جداگانه ازوزارت اموراقتصادی ودارایی شناخته شد و متعاقب آن دراجرای ماده (8)آیین نامه یادشده و همچنین بند ھماده( 2)قانون فـوق الـذکرتشکیلات تفضیلی سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی آن سازمان تنظیم و بدین شکل نهایی گردید که در هر استان سازمان اموراقتصادی ودارایی واداره کل امور مالیاتی به صورت مستقل از هم تشکیل گردیده.همچنین ردیف بودجه ای سازمان امور اقتصادی ودارایی و اداره کل امور مالیاتی وهمچنین موافقتنامه های بودجه آنها از هم منفـک گـردید.
اولین رئیس مالیه دارائی شهر زنجان میرزا محمدعلی مستوفی پیشکار خمسه بود که از سوی دولت وقت به این سمت گماشته شده بود . پس از مدتها در اثر توسعه جامعه شهری و شهر نشینی از سویمدیران وقت اقدام به تشکیل اداره در سایر شهرستانها شد، در سال 1373براساس مصوبه هیئت محترم وزیران اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستانهای قزوین و تاکستان و بوئین زهرا از اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان زنجان منتزع و به اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان قزوین الحاق یافته اند و پس از مطالعه وبررسی وضعیت سایر شهرستانهای تابعه اقدام به تشکیل اداره در طارم ، ماهنشان و سلطانیه گردید ، نهایتاً در سال 1382 با تشکیل سازمان امور اقتصادی و دارایی استانها و در مراکز استان ، اداره کل امورمالیاتی استان و شهرستانهای تابعه از یکدیگر تفکیک شدند
.
ساختمان های اداره کل امور اقتصادی و دارایی:
ساختمان قدیمی
عمارت دارایی از آثار ارزنده ای است که در راستای نهضت معماری توسط پل آبکاربوجود آمد که یکی از پیشوایان جنبش مدرنیسم در عرصه معماری در ایران بودساخت عمارت دارایی به سال (1316 ه.ش) اوائل حکومت رضاخانی باز میگردد که ازهمان ابتدا به امر مالیه اختصاص یافت.عمارت دارایی در زمینی تحت پلاک هایثبت 2282 الی 2285 و 23052299 الی 2308 به مساحت 10995162 متر مربع کهمالکیت آن متعلق به دولت می باشد با زیربنایی به مساحت 1374 متر مربع در سهطبقه با دیوارهای خشتی و پوشش تیرآهن و شیروانی قدیمی و دارای دربهای چوبیبه حالت دکوراسیون ساخته شده بود . طی سالهای 1365 و 1366 به علت پوسیدگیتعویض و به دربهای آلومینیوم تبدیل گردید و در اثر بی توجهی به مرمت آنسنگهای بکار رفته در نمای پایه های عمارت با توجه به تغییرات جوی نیاز بهتعمیرات اساسی داشته و این ساختمان در سال 1378 تحت شماره 08/03/78 ا 2335در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و اکنون ساختمان مذکور به اداره کل میراث فرهنگی استان تحویل گردیده است.
در سال 1356 ساختمان دیگری در محوطه ساختمان مذکور با دو طبقه و دیوارهایآجری با نمای سیمانکاری رنگ شده و با سقف شیروانی که دارای 25 اتاق می باشد، وبود که اکنون با تحویل ساختمان فوق الذکر به اداره کل میراث فرهنگی خزانه معین استان به ساختمان دیگری نقل مکان نموده است.
آدرس ساختمان قدیمی : خیابان طالقانی , کوچه دارایی , ساختمان دارایی

ساختمان جدیدالاحداث(اداره کل امور مالیاتی) :
عملیات ساختمان در سال 1369 آغاز و در 22 بهمن ماه سال 1379 به دست ریاست محترممجلس شورای اسلامی جناب آقای کروبی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
ساختمان مذکور در زمینی به مساحت 7810 متر مربع و با زیربنای 8549 مترمربع و در هشت طبقه و دارای 85 اتاق با سرویس کامل برای هرطبقه ساخته شد
.
  تغییر عنوان از اداره کل به سازمان
عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با عنایت به بند “ه“ ماده 2قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و مصوبه شماره 181/13 مورخ 19/03/80 شورای عالی اداری و موافقت نامه شماره 54390/105 مورخ1/4/1381به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تغییر عنوان داده شد. این عنوان در سال 1392 باستناد ماده 29 فانون مدیریت خدمات کشوری،    مبنی بر     به اداره کل امور اقتصادی و دارایی تغییر و با ابلاغ چارت تشکیلاتی در مورخ و عنوان مدیر کل به نماینده وزیر و مدیر کل تغییر یافت.
بيشتر
^