راهنمای تکمیل فرم نظر سنجی از دستگاههای اجرایی
نظر سنجی خدمات ارائه شده به دستگاههای اجرایی
با سلام
1- قسمت اول (مشخصات دستگاههای اجرایی ) مشخصات دستگاه محلا خدمت خود را وارد نمایید.
2-قسمت دوم( سنجش میزان رضایت از اداره) به سولات چهار گزنیه ای درخصوص سنجش میزان رضایت خود از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان  پاسخ دهید.
3- قسمت ( سنجش میزان رضایت از نظارت مالی اداره کل ) به سولات درخصوص ذیحساب مستقر در اداره خود پاسخ دهید
4- در قسمت چهارم( سنجش میزان رضایت از زمان و نحوه پرداخت حقوق )  به سولات در خصوص نحوی پرداخت حقوق کارکنان دولت توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان بیان نمایید.
5- نوع خدمت دریافتی  خود را علامت بزنید.
6-  پیشنهادات خود را وارد نموده و در آخر روی تایید کلید نمایید.

 
بيشتر
فرم الکترونیکی سنجش رضایتمندی دستگاه های اجرایی

مشخصات دستگاه اجرایی
* نام دستگاه اجرایی
* نام واحد سازمانی
* علت مراجعه
* واحد مورد مراجعه جهت دریافت خدمت
سنجش میزان رضایت از اداره
میزان ارتباط کارا و اثربخش این اداره با دستگاه متبوع شما
اطلاع رسانی از نحوه ارایه خدمات به ارباب رجوع در این اداره
نحوه ارایه اطلاعات و بخشنامه ها از لحاظ سرعت اطلاع رسانی و ....از طریق اداره به دستگاه متبوع شما
میزان مسئولیت پذیری مسئولان و کارشناسان این اداره
میزان نظم و انضباط کاری مسئولان و کارشناسان این اداره
میزان در دسترس بودن،حضور موثر وهمکاری کارکنان مرتبط با حوزه کاری شما در این اداره
رعایت ادب،احترام و نزاکت و برخورد کارکنان این اداره
پاکیزگی و نظافت فضای اداری این اداره
وجود فضای مناسب اداری جهت استقرار ارباب رجوع
مدت زمان خدمات و پاسخگویی به ارباب رجوع
سنجش میزان رضایت از نظارت مالی اداره کل
دقت درانجام کار توسط ذیحساب و پاسخگویی سریع به درخواستها و مکاتبات
میزان در دسترس بودن ذیحساب
میزان آگاهی ذیحساب از وظایف ، بخشنامه ها و مشکلات دستگاه متبوع شما
میزان نظم و انضباط کاری ذیحساب
میزان تخصص و تسلط ذیحساب به امور ذیحسابی و حرفه خود
نحوه ارائه اطلاعات و بخشنامه های مرتبط از طریق ذیحساب به دستگاه متبوع شما
سرعت در انجام کار توسط ذیحساب
میزان تمایل مثبت ذیحساب در ارائه خدمات
سنجش میزان رضایت از زمان و نحوه پرداخت حقوق
چه میزان از نحوه پرداخت حقوق کارکنان توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی رضایت دارید؟
چه میزان از زمان پرداخت حقوق کارکنان توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی رضایت دارید؟
نوع خدمت دریافتی
میزان رضایت شما از خدمت دریافتی
پیشنهادات
لطفا پیشنهادات خود را در راستای ارایه هرچه بهتر خدمات به دستگاه های اجرایی استان مرقوم فرمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

^