پیوندها

فرم الکترونیکی ثبت شکایت

مشخصات شکایت کننده
* نام
* نام خانوادگی
* کدملی
وضعیت
میزان تحصیلات
محل خدمت/نام اداره
* تلفن تماس
* تلفن همراه
پست الکترونیکی
* آدرس محل اشتغال/محل سکونت
مشخصات اشخاصی که از آنها شکایت دارید:
* نام و نام خانوادگی فرد یا افرادی که ازایشان شکایت
* لطفا شرح شکات خود را بطور خلاصه و باذکر دقیق اطلاع
* تاریخ ثبت شکایات
^