پیوندها

نظام پیشنهادات راهبردی

حسب دستور مدیرکل محترم مبنی بر جلب مشارکت کارکنان در جهت تحقق اهداف و اقدامات راهبردی اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان، از کلیه همکاران محترم دعوت به عمل می‌آید تا نسبت به ارائه پیشنهادهای عملی و سازنده در خصوص محتوی، نحوه اجرای بهینه و ایجاد زمینه اجرایی «سند راهبردی اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان زنجان» اقدام نمایند.

   جذب پیشنهاد همکاران از طریق سامانه پذیرش و بررسی پیشنهادها که در سیستم یکپارچه مدیریت منابع انسانی (داشبورد) فعال و در دسترس کلیه کارکنان قرار گرفته است صورت خواهد پذیرفت.

   محتوای سند راهبردی در پورتال این اداره کل به آدرس zn.mefa.irقابل دستیابی است.

در خصوص سند راهبردی شماره های33031124-024و33031125 آماده پاسخگویی می باشند

zanjan@mefa.gov.ir

پست الکترونیکی جهت ارسال پیشنهادات (ویژه افراد خارج از اداره کل)

دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان زنجان

بيشتر
^